ISO9001:2015-1

ניהול אפקטיבי של ידע במערך התיעוד

מערך תיעוד אפקטיבי הוא חלק ממכונה שתפקידה שמירה, שיתוף, שימוש ושיפור ידע

  • האם המכונה שלכם מכילה את כל החלקים הדרושים לכך?
  • כמה אפקטיבי מערך התיעוד שלכם ביחסית לארגונים אחרים?

השאלון הבא יכול להוות עבורכם כלי פשוט לבחינת אפקטיביות ניהול הידע בארגונכם.

ניתן להשתמש בו כבסיס לרשימת תיוג או ניהול סיכונים בתחום התיעוד.

 

איך עונים על השאלון ?

לכל שאלה 2 רמות של תשובות:

רמה א' – נכון / לא נכון
רמה ב'  – במידה והתשובה 'נכון' דרג את רמת הסיכון מ-1 עד 6 לפי הסקלה הבאה:
1 – הכי פחות חמור  6 – חמור מאד

You must specify an email address.
You must specify a text.
You must specify a text.